Ravintola perho

Kestävä gastronomia

Ravintola Perho

Historia

EDELLÄKÄVIJYYTTÄ JA KESTÄVÄÄ GASTRONOMIAA

Ravintola Perho kunnioittaa perinteitä ja katsoo tulevaisuuteen. Perho Liiketalousopiston arvot; palveleva, innostava, vastuullinen ja rohkea näkyvät myös ravintolan toiminnassa. Ravintola on toiminut oppilaitoksen perustamisesta alkaen vuodesta 1935 tulevien alan ammattilaisten ensimmäisenä työpaikalla oppimisen paikkana. Opiskelijoille ravintola tarjoaa turvallisen oppimisympäristön, joka ottaa huomioon opiskelijoiden yksilölliset tarpeet.

Tervetuloa nauttimaan muun hyvän ohella meidän oman, Stadin vanhimman panimon oluesta,
omasta juustosta tai omalla pellolla kestävästi viljellyistä kasviksista.

Teemme parhaamme ja toivomme, että viihdytte ja tulette uudestaan!

Vastuullisuus

Sesonkikauden erikoisuutena tarjoamme Perhon oman pellon kasvikset ja yrit, joiden ympärille on koottu syyskauden uusi menu.  Perho Green City Farm, oppilaitoksen oma pelto, sijaitsee Malmin kampuksen vieressä Helsingissä. Ravintola Perho käyttää syyskaudella pellon tuotteita raaka-aineena niin lounaalla kuin a la Carte-listalla joko sellaisenaan tai osana ruokia.  Myös ravintolassa syntyvä biojäte kierrätetään oman kompostorin kautta takaisin peltoon. 

Haluamme myös nostaa esiin kalastajia ja viljelijöitä, jotka mahdollistavat satokauden puhtaat raaka-aineet.

Etsimme ravintola Perhossa jatkuvasti omia kestäviä tapoja toteuttaa vastuullista ja kestävää ravintolatoimintaa. Olemme mukana Urban&Local – tulevaisuuden kestävä ruokaekosysteemi – hankkeessa (1/2023–12/2025)
Hankkeessa etsitään ja kehitetään lähiruoka- ja ravintola-alan innovatiivisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita ja palveluita.

Oppimisympäristö

Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Per­ho Lii­ke­ta­lous­o­pis­tos­sa kan­sain­vä­li­syys kuu­luu luon­te­vas­ti kaik­kien opis­ke­li­joi­den ar­keen.
Kan­sain­vä­li­syys nä­kyy läpi ope­tus­suun­ni­tel­man vie­rai­den kiel­ten ja kult­tuu­rien ope­tuk­se­na, kan­sain­vä­li­si­nä työs­sä­op­pi­mis­jak­soi­na, moni­a­lai­si­na hank­kei­na ja pro­jek­tei­na sekä opin­to­mat­koi­na. Ravintolassa kansainvälisyys näkyy selkeimmin, kun restaurant cook – ryhmän opiskelijat ovat ravintolassa oppimassa asiakaspalvelua ja ruoanvalmistusta.

Res­tau­rant Cook
• eng­lan­nin­kie­li­nen ko­kin kou­lu­tus, jota jär­jes­tet­ty vuo­des­ta 2006
• suo­ma­lai­sia ja kan­sain­vä­li­siä opis­ke­li­joi­ta
• suo­ma­lai­set opis­ke­li­jat suo­rit­ta­vat 12-20 vii­kon oppimisjak­son ulko­mail­la

Green City Farm

Per­ho Green City Farm si­jait­see Mal­min kam­puk­sen vie­res­sä.

Perho Green City Farm, oppilaitoksen oma pelto, sijaitsee Malmin kampuksen vieressä Helsingissä. Ra­vin­to­la-, mat­kai­lu- ja lii­ke­ta­lou­den opis­ke­li­jat pää­se­vät ko­ke­maan mis­tä ruo­ka tu­lee, mi­ten se siir­tyy eko­lo­gi­ses­ti ja kes­tä­vän gast­ro­no­mi­an fi­lo­so­fi­an mu­kai­ses­ti pel­lol­ta keit­ti­öön ja asi­ak­kaan lau­ta­sel­le. Pel­to toi­mii kaikkien Perho Liiketalousopiston opiskelijoiden op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­nä, jo­hon saa­daan kyt­ket­tyä yrit­tä­jyyt­tä, mark­ki­noin­tia sekä tuo­te­ke­hit­te­lyä. Per­ho Green City Farm on paik­ka, jos­sa ruo­kaa kas­va­te­taan eko­lo­gi­ses­ti ja kes­tä­väs­ti. Vil­je­li­jät, opis­ke­li­jat, hen­ki­lös­tö ja muut si­dos­ryh­mät yh­des­sä edes­aut­ta­vat ter­veel­li­sen, ra­vit­se­muk­sel­li­sen ja her­kul­li­sen ruo­ka­kult­tuu­rin ke­hit­ty­mis­tä.

En­sim­mäi­sen sato­kau­den vil­je­ly aloi­tet­tiin tou­ko­kuus­sa 2017 ja se pe­rus­tuu enim­mäk­seen ns. maan­pa­ran­nus­vil­je­lyyn, jos­sa ta­voit­tee­na on el­vyt­tää pel­to­a­lue­en maa­pe­rän ra­vin­to­ai­neet ja pien­e­li­öt luon­non­mu­kai­sin me­ne­tel­min. Ravintola Perho käyttää syyskaudella pellon tuotteita raaka-aineena niin lounaalla kuin a la Carte-listalla joko sellaisenaan tai osana ruokia.

Perhon panimo

Perhon Panimo – käsityönä tehtyä olutta!

Perhon Panimo on Helsingin vanhin toiminnassa oleva panimo. Panimo toimii opetuspanimona ja osa Perho Liiketalousopistoa. Oluita ovat valmistamassa oluentekijöiden lisäksi koulun kokki- ja tarjoilijaopiskelijat. Panimo on perustettu vuonna 1995. Alusta asti myydyin olut on ollut Perhon Rohkea, joka on jatkuvasti valikoimissa. Sen lisäksi kokeillaan rohkeasti erilaisia reseptejä. Panimolla suositaan vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita, ja käytetään myös hävikkituotteita oluenvalmistuksessa.